The Design Fixer

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen The Design Fixer en derden (hierna ‘Klant’ genoemd’).  

Prijzen

Er is een vaste prijs afgesproken met de klant. Deze prijs heeft slechts betrekking op de afgesproken werkzaamheden en diensten. Extra diensten in opdracht van de klant zullen aanzien worden als ‘meerwerk’ en zullen in rekening gebracht worden. 

Jaarlijkse prijzen van hosting, domeinnaam, plugin kunnen wijzigen. The Design Fixer communiceert hier voordien over.

Betalingsvoorwaarden

Elke factuur is contant betaalbaar behalve indien anders overeengekomen en dit ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding. Bij niet betalen van de factuur binnen de voorziene termijn verklaard de klant dat The Design Fixer niet langer gehouden is aan de vooropgestelde diensten. The Design Fixer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan vanaf dit moment. Indien na rappellering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan The Design Fixer zonder voorafgaande ingebrekestelling, de volledige overeenkomst opzeggen door melding aan de klant via een email of via een schrijven. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Protest tegen de factuur moet schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd gebeuren binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

Overeenkomst

Het ontwerpen van een website of grafische vormgeving door The Design Fixer wordt aanzien als een eenmalige opdracht zonder looptijd. uiteraard wordt er een levertermijn afgesproken voor de oplevering van de website en het grafisch ontwerp. 

De overeenkomst voor de hosting van van een bestaande website kent een minimale looptijd van 1 jaar. Deze gaat in vanaf de datum waarop The Design Fixer het domeinnaam registreert. Webdesign Kevin zal deze datum via e-mail communiceren met de klant. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengt met 1 jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder reden opzeggen. Dit ten minste 30 dagen voor het einde van de huidige overeenkomst. Indien de klant de opzeg doet voor het einde van de overeenkomst kan hier geen terugbetaling gevraagd worden. 

De afgesproken levertermijn voor de website of grafisch ontwerp en in de overeenkomst kan aangepast worden door overmacht.

Jaarlijks worden 2 werkuren aangerekend voor het onderhouden van de website.

Inhoud

The Design Fixer is niet verantwoordelijk voor eventuele taksen, vergoedingen of rechten op de inhoud. De klant beslist welke inhoud de website bevat.

The Design Fixer onderneemt geen actie om de inhoud te controleren op juistheid. Het is de taak van de klant om de juistheid te controleren en eventuele aanpassingen door de geven. 

Registratie van domeinnamen.

Wanneer The Design Fixer een domeinnaam registreert voor de klant dan gebeurt dit steeds conform de overeenkomst met DNS BE. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website van www.dns.be

Klachten

Elke klacht gebeurt schriftelijk binnen de acht dagen die volgen op de afwerking van een opdracht. Een klacht of betwisting van een factuur kan geen aanleiding zijn tot het laattijdig of niet betalen van andere facturen. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van The Design Fixer zich bevindt.